Saturday, March 8

Spiridione Sant, Tal-Farfett, Abacus Operandi


Some blasts from the past...


ABACUS OPERANDIElectoral proposal: To see if the parliament is working correctly

Memorable quotes:
It-tieni darba [li hrigt ghall-elezjoni tal-kunsill] kienet daqxejn ahjar. Hadt il-vantagg mill-Abacus Operandi li issuggerejtu minn-dizzjunarju, sibt id-dizzjunarju, sibt il-kelma ta fuq, u sibt li hemm xihaga teknika li fil-vot li meta tohrog bhala individwu, taht l-isem bhala partit ikollok it-top place fil-vot u hadt il-vantagg totali minnu. U sibt li kelli hafna repercussions biha din, ghax sibt li kelli tfixkil hafna iktar minn ghajnuna mill-kontestanti l-ohra. M'ghogbithomx l-idea. Ovvjament tiehu vantagg bhal-dak kienet kwazi daqqa ta' harta ghall-kontestanti l-ohra...

...Dan jirraprezenta il-karta principali li huwa il-joker. Jekk jigilek dan waqt rummy ifisser li inti ghandek karta hafna iktar qawwija minn haddiehor u ghalhekk huwa il-favorit tieghi...TAL-FARFETTElectoral proposals: Read below.

Memorable quotes:
Ser nitkellem fuq ir-racecourse tal-Marsa. Jien inweghedkom, in-nies tal-Marsa, li jiena naghmililkom dritta u filfatt jekk nitla fil-Gvern jiena naghmililkom dritta u nghollilkom ir-railing. U anke it-tinda jekk tixxarbu nirrangahilkom ukoll. Infaqtu Lm150,000. Taqtghux qalbkom nies tal-Marsa! Hawn Richard Sultana jaqbez ghalikom! Naghmel tinda ghall-monti gol-Belt biex ma jixxarbux ukoll...

...Naghmel tinda kollha Ta' Qali u naghmillhom ic-central heating kollha biex meta jkun il-ksieh ma jhossux ksieh...

...L-amerikani jidhlu u johorgu. Bazi ma hadd u rbit ma hadd. Jekk tivvutaw, tivvutaw hekk: Richard Sultana Partit Demokratiku Indipendenti tal-Farfett. Ghamlu in-number 1 fin-nofs tal-kaxxa, tmissux mal-line ta' fuq u lanqas ma ta' taht. Wara il-vot ikun ittimbrat. Jekk ma jkunx ittimbrat dak ma jiswa xejn. U ghidlu, jekk tiehdu zball, ghidlu hadt zball u jtik iehor. Naghtu ic-children's allowance lit-tfal kollha...Saved the very best for last. The man who said in 1987 that the Maltese people were as united as they were under La Vallette...

SPIRU SANTElectoral proposals:
  • improve the rights for gamblers ("laghbha li jilghabu")

  • increase the size of the army/airforce to 36,000 people

  • introduce the death penalty to avoid receiving letters of complaint regarding criminality
Memorable quote:
L-edukazzjoni hemm bzonn hafna x'isir fiha. L-edukazzjoni hija haga infinita. U jiena ser insemmi wiehed mis-surmastijiet li kien jghallimni u meta dan kien jghid, kien jghidli, jghallimni l-iskola, "Yonni, jew Spiridione, il-ktieb titilqux minn idek ghaliex ghada tinsa dak li ahna ghallimnik." Servizzi civili. L-isports in generali. U li permezz tal-isports ghandna IL-FOOTBALL! U HADNA PJACIR ILLUM LI IT-TIM TAL-HAMRUN BIL-KOOPERAZJONI MAT-TIMIJIET L-OHRAJN TA EZEMPJU GHALL-INKORAGGIMENT BHAL MA KIENU JAGHTU IL-FLORIANA FIL-PASSAT TA' ZMIEN BOND U VICKERS, HARRY EDWARDS TAS-SLIEMA U IL-??? KOLLU. U GHALDAQSTANT JIENA PERMEZZ TAL-FOOTBALL, IT-TLIELAQ, U IS-SWIMMING POOL ET CETERA DAWN LI AHNA NIZVILUPPAW GHALL-EKONOMIJA BIEX AHNA INHADDMU LIL KULHADD GHALL-GID NAZZJONALI BIEX MAGHNA JAQSAM IL-POPLU U KULHADD!

1 comment:

Anonymous said...

This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I've shared your website in my social networks!